Có 1 kết quả:

vị kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì mình. Chỉ biết có mình.