Có 1 kết quả:

tước vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh hiệu và ngôi thứ vua ban cho.