Có 1 kết quả:

tước phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh vị cao quý vua ban cho công thần. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong «.