Có 1 kết quả:

sảng lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui thích nhẹ nhàng cao thượng.