Có 1 kết quả:

sảng khải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng sủa rộng rãi. » Một vùng sảng khải đắp đồ ngưu miên « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng