Có 1 kết quả:

sảng pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không theo đúng phép tắc.