Có 1 kết quả:

sảng ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không đúng hẹn. Sai hẹn.