Có 1 kết quả:

sảng ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói sai lầm.