Có 1 kết quả:

nhĩ điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng tư, của tư nhân. Bài Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ có câu: » Lộc nhĩ điền lúa chất đày giường «.

Một số bài thơ có sử dụng