Có 1 kết quả:

sàng đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu giường.