Có 1 kết quả:

sàng đầu kim tận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở, đầu giường đã hết tiền bạc. Chỉ của cải hết sạch.