Có 1 kết quả:

phiến thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi tốt một chút.

Một số bài thơ có sử dụng