Có 1 kết quả:

bản thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trao cho trên sổ sách, tức là phong chức hàm chỉ có hư danh hư vị.