Có 1 kết quả:

bản thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số thù lao mà nhà xuất bản dành cho tác giả cuốn sách.