Có 1 kết quả:

bản chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chức vụ bù nhìn, hư vi, chỉ có tên trong sổ sách mà thôi, tức chức hàm. Xem thêm Bản thụ, bản dưới.