Có 1 kết quả:

bản yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được gặp, nói về ông quan này xin được gặp vị quan khác, lúc xin gặp thì đưa cái hốt cầm tay của mình vào trước, trên có ghi tên họ chức vụ ( tương tự như clối đưa danh thiếp ngày nay ).