Có 1 kết quả:

bản ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cá hai mắt ở cả một bên đầu, còn gọi là Tỉ mục ngư.