Có 1 kết quả:

phán hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mỗi bên một nửa mà họp lại thành một, chỉ sự kết hợp vợ chồng.