Có 1 kết quả:

nha phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thẻ ngà. Như Nha bài 牙牌.