Có 1 kết quả:

ngưu đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dao mổ trâu. Chỉ người có tài lớn, nhưng lại chỉ được dùng vào việc nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng