Có 1 kết quả:

ngưu nãi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sữa bò. Cũng gọi là Ngưu nhũ 牛乳.

Một số bài thơ có sử dụng