Có 1 kết quả:

ngưu bảng

1/1

ngưu bảng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ ngưu bảng (dùng làm thuốc)