Có 1 kết quả:

ngưu cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da trâu bò đã thuộc rồi.