Có 1 kết quả:

tẫn mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái và đực. Mái và trống.