Có 1 kết quả:

lao tốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính canh gác nhà tù.