Có 1 kết quả:

mục trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ chăn nuôi thú vật.