Có 1 kết quả:

vật hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp tầm vóc của mọi thứ mọi loài.

Một số bài thơ có sử dụng