Có 1 kết quả:

vật chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nòi giống của mỗi loài.