Có 1 kết quả:

sinh khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vật nuôi trong nhà để giết thịt ( trâu, bò, dê, lợn.. ).