Có 1 kết quả:

đặc tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang riêng biệt, không ai có.