Có 1 kết quả:

đặc lạc y mộc mã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trojan horse.