Có 1 kết quả:

đặc chủng

1/1

đặc chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đặc chủng, chuyên biệt, chuyên dụng

Một số bài thơ có sử dụng