Có 1 kết quả:

khiên dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kéo dắt đi — Đưa tới, dẫn tới. Từ việc này dẫn tới việc kia.

Một số bài thơ có sử dụng