Có 1 kết quả:

tê giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo làm bằng da con tê ngưu, ngăn gươm đao.

Một số bài thơ có sử dụng