Có 1 kết quả:

cơ giác

1/1

cơ giác

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. sừng của các con thú
2. góc, xó