Có 1 kết quả:

khao binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem rượu thịt thưởng cho quân lính. Đoạn trường tân thanh có câu: » Tiệc bày thưởng tướng khao binh «.