Có 1 kết quả:

khao lao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đãi tiệc để thưởng công khó nhọc.