Có 1 kết quả:

khao quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Khao binh 犒兵.