Có 1 kết quả:

giới cát

1/1

giới cát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cung hình, hình phạt thiến