Có 1 kết quả:

mao ngưu

1/1

mao ngưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

bò i-ắc, bò rừng Tây Tạng (một loài trâu đuôi rất dài, xưa dùng làm gù cờ)

Một số bài thơ có sử dụng