Có 1 kết quả:

khuyển nho

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ theo Nho học mà bụng dạ xấu xa.