Có 1 kết quả:

phạm nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm tội.

Một số bài thơ có sử dụng