Có 1 kết quả:

phạm đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ làm tội. » Lại đem các tích phạm đồ hậu tra « ( Kiều ).