Có 1 kết quả:

phạm pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không tuân theo luật lệ quốc gia.