Có 1 kết quả:

do dự

1/1

do dự

giản thể

Từ điển phổ thông

không quyết đoán, do dự (nguyên là tên 2 con thú, tính đa nghi)