Có 1 kết quả:

trạng tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chữ làm rõ thêm cái cách, cái vẻ.