Có 1 kết quả:

trạng huống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tình cảnh bày ra trước mắt.