Có 1 kết quả:

trạng mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình dáng mặt mũi.