Có 1 kết quả:

hiệp lộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi thường, lờn mặt.

Một số bài thơ có sử dụng