Có 1 kết quả:

hồ mị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mê hoặc người khác ( tương truyền loài chồn cáo nhiều mưu mô, giỏi lừa gạt ).

Một số bài thơ có sử dụng